Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Tom Textil  
1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania i sposób dokonywania rejestracji oraz zakupu w sklepie internetowym Tom Textil Koczur Tomasz z siedzibą w Andrychowie, ul. Głowackiego 8 na stronie www.tomtextil.pl, skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Tom Textil Regulamin określa również zasady świadczenia usług nieodpłatnych droga elektroniczna przez firmę Tom Textil  
Dokonując zakupu w sklepie internetowym akceptujesz poniższy regulamin.    
          
                     §1 Definicje
1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.    Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
5.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
6.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Tom Textil
7.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.tomtextil.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
9.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tom Textil Koczur Tomasz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
10.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
11.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.                                           
    § 2 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem,  administratorem oraz administratorem danych osobowych jest Tomasz Koczur, właściciel firmy Tom Textil z siedzibą w Andrychowie. Adres: 34-120 Andrychów, ul. Bartosza Głowackiego 8, woj. małopolskie, NIP 5512402508, wpisany do CEIDG
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie  w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich jest zabronione.
4.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:      
a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome     39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”     
b) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
6.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Tomasz Koczur zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7.Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.  
  §3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Akceptacja Regulaminu odbywa się online podczas rejestracji lub składania zamówienia. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.)
2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Informacje zawarte w formularzu po zakupowym powinny być kompletne, zgodne z prawdą i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym, umożliwiające sprzedającemu sfinalizowanie transakcji.
3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub uniemożliwiając prawidłowe doręczenie przesyłki,
b)dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c)korzysta ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie
4. Sklep zobowiązuje się posiadać  wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), jednocześnie informuje o konieczności stosowania właściwych środków zabezpieczających mających na celu wyeliminowanie zagrożenia pozyskania i modyfikacji danych klientów. Sprzedający nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie jakiejkolwiek formie hasła.  
§4 Zawarcie umowy
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.Sklep przyjmuje zamówienia w formie:  
a)zamówienia na stronie Sklepu on line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu     
-rejestracja     
-zwykłe złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji
b)telefonicznie, w dni robocze od 8.00-16.00 (z wyjątkiem dni świątecznych)
c)pocztą elektroniczną, 24 godziny na dobę
Zamówienia realizowane są chronologicznie. Po dniach wolnych od pracy czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu stosownie to okresu wolnego. Instrukcja:
2. W celu złożenia zamówienia klient akceptuje regulamin oraz wypełnia POPRAWNIE formularz dostawy, uzupełnia wszystkie wymagane dane niezbędne do zrealizowania wysyłki. ·        
Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka ·  
   Klient dokonuje  wyboru produktów z oferty dostępnej na stronie precyzując tym samym ilość wybranych sztuk, kolor, wzór, rozmiar. ·       
  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po ostatecznym potwierdzeniu przycisku „ POTWIERDZ ZAMOWIENIE” klient składa ofertę co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami. ·        
   Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na maila wraz z warunkami umowy sprzedaży. W treści wiadomości będzie sprecyzowany produkt oraz ilość sztuk jakie klient wybrał. Wiadomość ta będzie potwierdzeniem otrzymania przez sklep zakupu dokonanego przez klienta. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. W kolejnym mailu kupujący zostanie poinformowany o etapie przygotowania zamówienia oraz o planowanym czasie wysyłki, następnie o numerze listu przewozowego.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wystawionego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [obowiązuje od 25 grudnia 2014r.] i Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz inne obowiązujące akty prawne, wymienione w Regulaminie. Klient korzystając ze Sklepu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie email, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy
4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dlatego też  może  on zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczna (ewentualnie SMS) lub mailową, niezbędne jest potwierdzenie rezygnacji ze strony sprzedającego. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
5. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
a)dane adresowe są nie dokładne, co uniemożliwia dostawę towaru
b) kontakt telefoniczny z kupującym jest niemożliwy lub utrudniony
c) płatność za produkt nie została dokonana w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia
d)transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznej/odrzucona przez bank  
§ 5 Dostawa
1.Dostawa Towarów  nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką:
        Kurierska za pośrednictwem firmy GLS ·        
        Paczką w Ruchu ·        
        IN POST do wskazanego paczkomatu  
Cennik przesyłek dostępny na stronie głównej sklepu Tom Textil pod linkiem www.tomtextil.pl   
Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
3.Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, w zależności od wybranego produktu oraz sposobu dostawy. Dokładny termin realizacji umieszczony jest na podsumowaniu zamówienia.
4. Warunki przewozu i dostawy oferowane przez danego przewoźnika są przedstawione na jego stronie internetowej. Przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie Paczkomaty InPost, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Paczka w Ruchu to termin od 2-5 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z art. 5431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy.
5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera oraz Paczki w Ruchu, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, sprzedającego w „Ruchu”,  stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
§ 6 Ceny i metody płatności
1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%
2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny: ·        

przelewem na numer konta bankowego PKO BP 17 1020 1433 0000 1202 0120 9618 ·        

płatnością w systemie         

zapłata kartą płatniczą 

przy odbiorze przesyłki kurierskiej

Tom Textil zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  §7 Prawo do odstąpienia od umowy
1.Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania przesyłki.
2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt produktu oraz koszt najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez nas w chwili zakupu. Termin zwrotu kosztów to maksymalnie 14 dni od dnia, w którym  otrzymaliśmy od Państwa produkt. Zwrotu płatności dokonamy na konto klienta podane w formularzu zwrotu lub w informacji o chęci zwrotu zakupionego przedmiotu.  W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu, chyba że oferta sklepu na dzień zakupu proponuje darmowy zwrot.
Adres do wysyłki: Tom-Textil Koczur Tomasz Ul. Krakowska 83 z dopiskiem Koło Starej Portiernii 34-120 Andrychów  
5.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach indywidualnch określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu, np. pościel szyta na miarę, nietypowy rozmiar, usługa krawiecka wykonana pod zamówienie klienta, lub specjalne zamówienie klienta na towar nie oferowany w sklepie.
      § 8 Reklamacje dotyczące Towarów  
Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne, dopuszczone do obrotu na terytorium RP.
Aukcje wyprzedażowe są dokładnie zaznaczone oraz opisane.
1.    Tom Textil  Koczur Tomasz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres tomtextilpl@gamil.com, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
Reklamacje proszę kierować na adres: Tom-Textil Koczur Tomasz ul. Krakowska 83 z dopiskiem Koło Starej Portiernii  34-20 Andrychów
Klient otrzyma informację o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sprzedającego, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Zamówienie mające cechy indywidualne, np. pościel szyta ma miarę, może być tylko naprawione, w żadnym przypadku wymienione na nowe.  Czas na zgłoszenie wady towaru wynosi dwa lata. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym towarze wynosi jeden rok. Sprzedający ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania. Formularz reklamacyjny dostępny na stronie:
§ 11 Usługi nieodpłatne  
1.Tom Textil świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:   
a)Newsletter;       
b)Prowadzenie Konta Klienta;
c)Zamieszczanie opinii.  
2.Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
5.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6.Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
8.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
9.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
10.Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
11.Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Sklepu.
12.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.  
§ 13 Ochrona danych osobowych  
1.Administratorem danych osobowych jest Tomasz Koczur, właściciel firmy Tom Textil Koczur Tomasz z siedzibą w Andrychowie, ul. Głowackiego 8, 34-120 Andrychów, NIP 5512402508  
2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
3.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.  
4.Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  5.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.  
6.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań  w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.      
Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2018 r.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel